Mesleki Gelişim Soruları 4
 • Mesleki Gelişim Soruları 4

   

   

  S.103. Su ve Enerji İsrafını En Aza İndirecek Önlemlerden bazıları nelerdir?

   

   

  C.103.

   

  A- sifonlarımızı daima bakımlı tutabiliriz. Bozuk olanları hemen onarınız çünkü saniyede bir damla akan su, yılda 6 metreküplük yani 6 tonluk bir tüketime tekabül eder.

  B-Çamaşır ve bulaşık makineleri bir defada ortalama 40 litre su tüketmektedir. Makinelerinizi tam doldurmadan çalıştırmayınız ve kısa programları tercih ediniz.

   

  C-Banyo yerine duşu tercih edebiliriz. Bir duşta ortalama 50 litre su, bir banyoda 150 litre su tüketilir. Tek bir kişi yılda ortalama 49,140 litre suyu tuvaletlerde tüketir.

  Sifonun bir kez çekilmesi ile 10 litre su harcanır. Yeni teknolojiler sayesinde standart modellere göre %60 daha az su tüketen klozetler bulunmaktadır. Rezervuarların boyutunu küçültebiliriz. 12-20 litrelik yerine 6-7 litrelik ve kademeli rezervuarları tercih edebiliriz. Sifon çekildiğinde suyu renklendirsin ve temizlesin diye tuvalete asılan maddeleri kullanmayalım. Bunlar kanalizasyona karışarak kirliliğe sebep olur.

  Tıraş olurken, ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, bulaşıkları sabunlarken açık bırakılan musluk, dakikada yaklaşık 15-20 litre suyun boşa akmasına sebep olur. Bu işleri yaparken musluğu ihtiyacımız olduğu kadar açalım. İçme suyu dışındaki suları birkaç kez kullanmaya çalışabiliriz. Sebze ve meyve yıkadığınız suyla çiçekleri ve bahçeleri sulayabilir, temizlik yapabiliriz. Evde kullanılan temizlik malzemeleri, atık sularla birlikte nehirlere karışır. İçinde fosfat bulunmayan ve suda ayrışabilen temizlik ürünlerini kullanabiliriz.

   

  Ç-Temizlikte sıvı sabun, toz sabun gibi doğal esaslı olanları tercih edebiliriz (Hem doğaya zarar vermez hem de daha az suyla durulanabilir.). Diğer kimyasal deterjanların (petrol türevi temizleyiciler) doğal ortam için sakıncalarının yanı sıra bol suyla durulanması gerekir.

   

  D-Otomobilimizi ve balkonlarınızı hortumla yıkamak yerine silerek veya kovayla sünger kullanarak temizleyebiliriz. Hortumla yıkama, yaklaşık 550 litre su kullanımı demektir.

   

  E-Çamaşır suyu, atık maddelerin ayrılıp çözülmesini sağlayan yararlı bakterileri öldürür. Çamaşır suyunu olabildiğince az kullanılmalıdır.

   

  F-Kapı önü, balkon, teras gibi yerlerin temizliğinde hortumla su tutmak yerine süpürge kullanabiliriz.

   

   

  S.108.İletişim ne demektir,açıklayınız?

   

   

  C.108. İletişim, Latince “ortak” anlamına gelen “communis” sözcüğünden türetilmiştir. Bu nedenle iletişim kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına ihtiyaç vardır. İletişim, insanların duygu, düşünce ve bilgileri başka kişi veya kişilere ortak sembollerle aktarma sürecidir.

  İletişim, bir paylaşmadır. İnsanın duygularını, düşüncelerini, bilgi ve becerilerini başkalarıyla paylaşabilmesi ve anlatabilmesi iletişim yolu ile olur. İletişim, insanların bir arada yaşamasının ve sosyal bir varlık olmasının gereğidir. Bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin gücü, iletişim yeterliği ve iletişim kurmadaki başarısı ile doğrudan ilişkilidir.

  İnsan, yaşamını iletişim kurarak sürdürür. Yaşam bir bakıma iletişim kurma serüvenidir. Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insan, iletişim kurmadan yaşayamaz. İletişim, insanın bireysel ve sosyal yaşamının vazgeçilmez unsurudur. İnsan günlük yaşamında diğer insanlarla, kurumlarla, kuruluşlarla, gruplarla veya kendisiyle iletişim kurarak yaşar.

   

   

  S.109. İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç temel özelliğinin olduğunu göstermektedir, bunlar nelerdir?

   

   

  C.109.

  1-İletişim etkinliği insanları gerektirir yani iletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir.

   

  2- İletişim, paylaşmayı gerekli kılar yani iletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdır.

   

  3-İletişim semboliktir. İletişimdeki semboller; jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve sözcüklerdir.

   

   

  S.110.İletişim ögeleri nelerdir, açıklayınız?

   

   

  C.110. İletişim, kaynak ile hedef arasında kurulan bir süreçtir. İletişimin gerçekleşmesi için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir. İletişimde belirli mesajlar kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe (alıcıya) aktarılır. Örneğin bir konuşmacı (kaynak), ortak bir dil aracılığıyla kodladığı kelimeleri (ileti) konuşma (kanal) yoluyla alıcıya (hedef) aktarır.

  İletişimin "kaynak, kodlama, mesaj, kanal, kod çözme, alıcı, algılama ve geri bildirim” gibi ögeleri vardır.

   

   

  S.111.Kaynak ( gönderici ) nedir, açıklayınız?

   

   

  C.111. Her türlü iletişimde süreci başlatan bir kaynak vardır. Kaynak; birey, grup, kurum ya da bir kuruluş olabilir. Kaynak, mesajı ileten kişi veya mesajın çıkış noktası olarak tanımlanabilir. Kaynak, mesajı ilettiği anda iletişim süreci başlar

   

   

  S.112. İletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi için kaynağın taşıması gereken bazı özellikleri nelerdir, açıklayınız?

   

   

  C.112.

  A-Kaynak, göndereceği mesaj konusunda bilgili olmalıdır.

   

  B-Kaynak, göndereceği mesajın nasıl kodlanacağını, sözlerin ve işaretlerin anlamlarının neler olduğunu bilmelidir.

   

  C-Kaynak, statü ve rolüne uygun mesaj göndermelidir. Aksi takdirde olumsuz etkileşime neden olur.

   

  Ç-Kaynak, alıcılar tarafından tanınmalıdır.

   

  D-Kaynak, tam bir iletişim kurabilmek için beden, sembol, ses, yüz, fotoğraf, plan, harita vb. araçları etkin kullanmalıdır.

   

   

  S.113.Kodlama ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.113. Kod, mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgelerin anlama dönüştürülmesidir. Gönderici iletmek istediği bilgileri, duygu ve düşünceleri alıcının anlayabileceği sembole veya harekete çevirerek kodlar. Kodlama vericinin konuşma ve yazma becerisini gösterir. Kaynak kodlama yaparken iletişimin etkin olarak gerçekleşebilmesi için alıcının da bildiği sembolleri kullanmalıdır. Kodlama kaynak tarafından yapılır

   

   

  S.114. Mesaj (İleti) ne demektir, açıklayınız ve kaça ayrılır,nelerdir?

   

   

  C.114. Mesaj, kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan temel ögedir. Kaynak tarafından duygu, düşünce ve bilgilerin kodlanmış hâli olan mesaj aynı zamanda sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan somut bir üründür. İletişim türünü belirlemede önemli olan mesajlar, sözel ve sözel olmayan mesajlar olarak ikiye ayrılır.

   

   

  S.115. İletişim sürecinde mesajın taşıması gereken özellikler nelerdir?

   

   

  C.115.

  A-Mesaj anlaşılır olmalıdır.

   

  B-Mesaj açık olmalıdır.

   

  C-Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.

   

  Ç-Mesaj uygun kanalı izlemelidir.

   

  D-Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır.

   

   

  S.116. İletişim Kanalı ne demektir, açıklayınız, örnek veriniz?

   

   

  C.116. İletişim kanalı, iletişim sürecinde mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam, yöntem ve tekniklerdir. Kanal, mesajın alıcıya sunuluş biçimidir. Her mesaj bir kanal aracılığı ile alıcıya ulaştırılır. Kısacası kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bağdır.

  Kanal; ses ve ışık dalgaları, telefon kabloları, sinir sistemi gibi mesajı alıcıya ulaştıran fiziksel sembollerdir. Gazete ve dergiler, reklamlar, panolar, telefon, internet, e-mail gibi küresel iletişim ağları önemli iletişim kanallarıdır.

  İletişimin temel amacı bilgilendirmek, güdülemek ve ikna etmek olduğu için kullanılacak iletişim kanalları bu amaca yönelik olmalıdır. Kime, ne amaçla, neyi iletmek istediğimiz kullanacağımız aracı belirler. İletişim kanalları sözlü, sözsüz veya görsel-işitsel araçlar olabilir. Bu araçların hangisinin seçilmesi gerektiği iletişimin etkili olmasında rol oynar. Aynı anda birkaç duyu organını etkileyen kanal seçimi iletişimin etkinliğini artırır

   

   

  S.117. Kod Çözme ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.117. Kod çözme, gönderilen mesajların alıcıya ulaştıktan sonra aslına uygun olarak anlamlı bir şekilde yorumlanmasıdır. Kodlama kaynak, kod çözümü ise alıcı tarafından yapılır. İletişimin başarısı, mesajın alıcı tarafından kod çözümünün anlamlı olarak yapılması ve alıcı ile kaynağın mesaja aynı anlamı vermesiyle mümkün olur

   

   

  S.118. Alıcı (Hedef) ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.118. Bir iletişim sürecinde alıcı, kaynaktan gelen mesajları alıp yorumlayan ve bunlara sözlü veya sözsüz tepkide bulunan birey ya da gruptur. Mesajı alan kişi alıcıdır. Mesajın anlamını kaynak ve hedef ortak algılarsa etkin bir iletişimden söz edilebilir. Alıcının mesajı taşıyan sembolleri duyu organları kanalı ile algılayamayıp yorumlamaması, iletişim sürecini sona erdirir. Alıcı, mesajı alıp buna cevap verdiği anda kaynak durumuna geçer.

   

   

  S.119. Algılama (Filtreleme) ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.119. Filtreleme, alıcının kendisine ulaşan mesajı değerlendirmesiyle ilgilidir ve burada devreye algılama girer. Algı; bireyin duyular kanalıyla çevresini, kendisini anlayabilmesini ve bilgi edinmesini sağlayan filtredir. Algılama, zihinle ve duygularla ilgili bir süreç olarak tanımlanabilir. Duyu organlarına ulaşan bilgiler tek başlarına bir anlam taşımaz. Mesajı alan kişi önceden aldığı bilgileri kendi amaçlarına, değer yargılarına ve inançlarına göre yorumlayarak davranış göstermektedir.

  Gönderici, göndereceği mesajı formüle edip onları kodlarken kendisine ulaşan bilgileri kullanacak; bunları kendi amaç, değer yargıları, inanç ve tutumları doğrultusunda belirli kodlara çevirecektir. Başka bir deyişle her mesaj, göndericinin algılama yeteneğinin sonucu olarak ortaya çıkar, dolayısıyla algılama süreci filtre rolü oynar.

   

   

  S.120. Geri Bildirim (Feedback) ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.120. Bir iletişim sürecinde alıcıdan kaynağa yönelen tüm tepkilere geri bildirim denir. Geri bildirim, alıcının göndericinin mesajına verdiği cevap olarak da tanımlanabilir. Geri bildirim sayesinde gönderici, mesajın tam olarak alıcıya ulaşıp ulaşmadığını anlar. İletişim sürecinde geri bildirim yapılmazsa iletişim eksik kalır. Geri bildirim, iletişim sürecinin devamlılığını sağlayan ögedir. Geri bildirim; olumlu, olumsuz ve tepkisizlik olarak üç şekilde verilebilir. Mesajın tam olarak algılandığı ve kaynağa doğru olarak geri gönderildiği bildirim, olumlu geri bildirimdir. Mesajın amaçlandığı şekilde alınmadığı bildirim, olumsuz geri bildirimdir. Gelen mesaja tepki vermeyen geri bildirim ise tepkisiz geri bildirimdir.

   

   

  S.121. Geri bildirim hangi özellikleri taşımalıdır?

   

   

  C.121.

  A-Mesajla ilgisi olmayan geri bildirim verilmemelidir.

   

  B-Uygun zamanlama tercih edilmelidir.

   

  C-Amaç iyi tespit edilmelidir.

   

  D-Geribildirim somut olmalı, beklenilen davranışı tanımlamalıdır.

   

   

  S.122.Gürültünün iletişme etkisi nasıldır, açıklayınız?

   

   

  C.122. İletişimi engelleyen bütün faktörler gürültü sayılır. Gürültü, iletişim sürecinin herhangi bir aşamasında istem dışı ortaya çıkan, iletişimi engelleyen, iletişim sürecini olumsuz etkileyen bir faktördür. Kaynak birimin gönderdiği mesajla hedef birimin aldığı mesaj arasında fark olmuşsa bu gürültüden kaynaklanmıştır.

   

   

  S.123. Etkili İletişim ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.123. Etkili iletişim, bir zaman yönetimi unsurudur. İletişimde yeteri derecede açık olunursa iletilmek istenen mesaj, etkin bir biçimde alıcıya ulaşmış olur. İletişimi zayıf olanlar, sürekli olarak karışıklığa neden olur. Toplum yaşamı iletişimle daha güzel hâle getirilir. Birey, grup ya da toplumların kendi aralarında kurdukları çeşitli ilişkileri düzenleyen kuralları mevkileri gereğince tanıyıp onlara uygun davranışta bulunabilmesi, kendi aralarında etkin bir iletişimin bulunmasına bağlıdır.

   

   

  S.124. Etkili bir iletişim için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

   

   

  C.124.

  A-Kullanılan dil, açık ve sade olmalıdır.

   

  B-Gönderilen ileti, alıcının düzeyine uygun olmalıdır.

   

  C-İletiler, ses tonu ve beden dili ile tutarlı olmalıdır.

   

  Ç-En uygun iletişim kanalı ve araç seçilmelidir.

   

  D-Uygun zaman ve mekân seçilmelidir.

   

  E-İletişim destekleyici olmalıdır.

   

  F-Kaynağın ve alıcının iletişimde istekli olması gereklidir.

   

   

  S.125. Etkili İletişim Kurmada Uygulanabilecek Yöntemler nelerdir?

   

   

  C.125.

  A-iletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak

   

  B- Empatik iletişim kurmak

   

  C-Güdüleyici iletişim kurmak

   

  Ç- Etkin iletişim kurmak

   

  D- ikna iletişim kurmak

   

   

  S.126. İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak nasıl olur?

   

   

  C.126. İletişim engellerini kaldırmanın en etkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da bu engeli ortadan kaldırmaktır.

   

   

  S.127. İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak için hangi yöntemlerin kullanılması gerekir?

   

   

  C.127.

  A-Kaynak, sözlü mesajları alıcının anlayacağı ve algılayabileceği biçimde kullanmalıdır.

   

  B- Kaynağın gönderdiği mesajlar sadece sözlü olmamalı, aynı zamanda model, hareket, çizim, resim, yazı ve işaretler gibi semboller şeklinde de olmalıdır.

   

  C-Kaynağın gönderdiği mesajlar, alıcının ilgisini çekecek gerçek ve çekici örneklerle desteklenmelidir.

   

  Ç-Mesaj, alıcıyı etkileyecek türden bir kanalla gönderilmelidir.

   

  D-Kaynak ve alıcının fiziksel çevresi iletişime elverişli bir duruma getirilmelidir.

   

  E-Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları giderilmelidir.

   

  F-Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı geri bildirimle kontrol edilmelidir.

   

   

   

   

  Yazan %PM, %07 %771 %2017 %20:%May Okunma 3775 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 4

?<