Örmede Üretim,Kalite Kontrol ve Pazarlama
 • Örmede Üretim,Kalite Kontrol ve Pazarlama

   

  Örme ürünün üretim sürecinde; öncelikle müşteri tarafından belirlenen ürün türüne göre seçilen ipliklere parafinleme, katlama veya bobinleme gibi gerekli hazırlık işlemleri uygulanmaktadır. Tasarımcı tarafından bilgisayarlı desen tasarım programında örgü deseni hazırlanarak örme makinesine yüklenmesiyle örme komutu verilmektedir.

  Öncelikle prototip (ilk örnek) oluşturulmaktadır. Örneklerin değişik renk ve desen varyantları denenerek renk, ölçü, desen örgüsüne göre ilk örnek onayı alınan modellerin üretimine geçilmektedir.

  Model desene ve renge uygun örülen parçalar, kalite kontrole gönderilerek ışıklı masa ya da duyu organları (el-göz) yardımıyla ilk kontrolleri yapılarak hatalı olanlar ayrılmaktadır. Kontrolden geçen hatasız parçalar overlok bölümüne gönderilerek kenarları teyellenmektedir. Teyelden sonra uygun olan yıkama programında yıkama-kurutma işleminden geçirilmektedir. Örme parçaları ilk ütüye gönderilerek kesime hazır duruma getirilen parçalar modele göre çıkarılan kalıplara göre kesilmektedir. Birleştirme işinden önce süsleme özellikleri varsa elde yapılacak işlemler için ilgili birime sevk edilmektedir. Daha sonra, yan dikişi yapılmak üzere hazır giyim bölümüne, bant ve yaka takma işlemi için remayöz bölümüne aktarılan örme parçaların yan ve üst etiketleri bu bölümlerde takılmaktadır. Ürünler son ütüye gönderilerek ütü esnasında kalite kontrolleri yapılmaktadır. Kalite kontrolden geçenler paketlemeye gönderilerek dağıtıma hazır duruma getirilmektedir.

  İşletmelerin ayakta kalabilmeleri, müşteri memnuniyeti sağlamaları ve tercih edilen durumda olmalarında en büyük etkenler arasında kaliteli üretim yapmak gelmektedir.

  Kalite; insanoğlunun yaşamında önemli bir kavramdır. Kalite ile ilgili tanımlar çok çeşitlidir. Kalite, belirtilen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini gösteren özelliklerin bütünüdür.

  Kalite; İstenen ve beklenen bir standarttır.

  Kalite; Bir ürünün veya hizmetin kendisinden beklenen performansı en üst düzeyde yerine getirmesidir.

  Kalite; Alıcı tarafından bir üründe bulunması istenen koşullar, özelliklerdir.

  Kalite; Müşteri memnuniyetinin değişmez unsuru ve tüm isletmeyi içine alan bir ölçüttür.

  Kalite; Bir ürün ya da hizmet hakkında müşterisi ya da kullanıcısı tarafından verilen hükümdür.

  Kalite; Kullanım amacına ve müşteri isteklerine uygunluktur.

  Bir ürünün son kalitesini oluşturan ve kalitesini doğrudan etkileyen faktörler bulunmaktadır.

  Bunlar;

  proje ve tasarım kalitesi, hammadde kalitesi, teknik ve mühendislik hesaplama kalitesi, üretim kalitesi, isçilik kalitesi, kontrol kalitesi, ambalaj kalitesi, depolama ve dağıtım kalitesi ve kullanım kalitesidir.

  Üretimde makine kullanımı ve endüstri devrimi ile maliyetlerde düşüşler sağlanmış ve uzun yıllar boyunca bir satış için fiyat tek belirleyici olmuştur. Daha sonraları modern yönetim sistemleri geliştirilerek eğitimli ve bilinçli müşterilerin oluşması ile kalite ön

  plana çıkarılmış ve belirleyici unsur olmuştur.

  Toplam Kalite Yönetimi (TKY);

  Müşterinin en ekonomik şekilde memnun edilmesi için, şirket içindeki pazarlama, satın alma, mühendislik, üretim, kontrol, satış ve servis faaliyetlerinin organize edilerek, kalitenin oluşturulmasını, sürekliliğini, geliştirilmesi

  ve takibini temin edecek etkin bir sistemin gerçekleştirilmesidir.

  TKY bir isletmenin bütün çalışanlarını, tedarikçilerini ve dağıtım kanallarını kapsayan faaliyetlerin, müşterilerin ihtiyaç ve mantıklı beklentilerini tam, sürekli ve en ekonomik şekilde karşılamak amacıyla planlanması ve uygulamasını sağlayan bir yönetim felsefesidir.

  TKY’ de “Müşteri Odaklılığı,” “Müşteri Tatmini” ve “Müşteri Memnuniyeti” kavramları ön plana çıkmıştır. TKY asıl amaç isletmelerde üretilen ürün veya hizmetlerin onu kullanan bireylerin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmesidir. Sadece üretim basamaklarını değil, ürünün üretimden müşteriye ulaşıncaya kadar ki tüm basamakları kapsamaktadır.

  Toplam Kalite Kontrol, pazarlama, tasarım, imalât, muayene ve sevkiyat vb. bütün bölümlerin katılımcılığı ile ilk seferde sıfır hata ile doğru üreterek hedefe ulaşmaktır.

  Tekstilde ihracata yönelik bir ülkenin kalite konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir. Tekstil sektöründe üretim ard arda gelen süreçleri kapsamakta ve bir sürecin sonucu diğer sürecin hammaddesi durumunda olmaktadır. Böylece kalite kontrol, hammaddeden başlayarak iplik, dokuma, örme, terbiye, boya-baskı ve hazır giyim bölümlerinde kendini göstermektedir. Hataların bu süreçlerde yakalanması ve önlem alınması önem taşımaktadır.

  Kaliteli ürün üretmenin araçlarından olan standartlar önem taşımaktadır.

  Standart; üretimde, anlamada, ölçmede, beraberlik anlamına gelmektedir.

  Standardizasyon ise;

  Belli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik yarar sağlamak üzere yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

  Kalite Güvencesi;

  Bir ürünün veya hizmetin beklenen kalite isteklerine uygunluğunu yeterli güvencede sağlamaya yönelik olarak gerekli tüm planlı ve sistematik faaliyetlerin uygulanmasını kapsamaktadır. Bunun için de Kuruluşlara başvuru yapmak gerekmektedir. Başvurulan kuruluşlar firmada yapacağı inceleme ve tespitlere göre önerilen düzenlemelerden sonra belge vererek firmanın ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli rekabet gücü kazanmasına imkân vermektedir.

  Bir isletmede Kalite Güvencesi Sistemi'nin kurulması, tüm süreçlerin istisnasız ve tam olarak bu sisteme uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.Fabrika sahipleri ürünlerini kaliteli ürettiklerine dair belgelendirmek amacıyla çeşitli organizasyon sistemlerinden yararlanmaktadır.

  Uluslar arası standart kuruluşlarından olan ISO:

  (International Organization For Standardization) Uluslararası standart organizasyonudur.

  Bu belgeler;

  ISO 9000 serisi standartları;

  müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, verilere dayalı karar verme yaklaşımı, tedarikçilerle karşılıklı fayda olarak sekiz kalite yönetim prensibine dayanmaktadır.

  ISO 9000 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi

  bir şirkette yapılan faaliyetlerin daha düzgün ve sistemli organize edilmesi için kurulmaktadır.

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

  bir şirkette yapılan faaliyetlerin çevreye (hava, su, toprak, bitki örtüsü, canlı vb ) zarar vermemesi veya en az şekilde vermesi için düzenlenmektedir.

  ISO 14001 çevre belgesi alan bir kurum yasal olarak konulan mevzuatlara uyum gösterdiği ve yaptığı faaliyetleri çevreye zarar vermemesi için sistematik ve kontrollü bir seklide yaptığını göstermektedir. Bir isletmenin mal veya hizmetlerini bir başka isletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adlarından, sözcüklerden, sekilerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete marka denilmektedir.

  Marka tescil belgesi ile bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımını engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek amacıyla koruma altına almaktır.

  Türkiye’nin ihracatında önemli pazar durumunda olan Avrupa Birliği ülkelerinde günden güne güçlenen çevre duyarlılığı nedeniyle çevre ve sağlık açısından zararsız ürünlerin üretimi önem kazanmıştır. Bu amaçla Avrupa Birliği ülkelerinde geliştirilmiş ulusal düzeyde veya birkaç ülkede kabul görmüş pek çok ekolojik (çevreyle ilgili) ürün etiketi bulunmaktadır. Tekstil alanında Almanya’da geliştirilmiş olan etiket “ecotex” etiketidir. Bu etiket ile üretim yerleri etiketlendirilmektedir. Yasaklı kimyasal maddelerin ve teknolojilerin olmadığı ya da sınır değerler içeren çevre yönetim sistemlerinin çalıştığı bir bütünü içermektedir. Bu test standardı üretim çerçevesinde çevre koruma konularını da dikkate almakta ve ek olarak isletmede çocuk isçilerin çalışmadığını da garanti etmektedir.

  Kalite standartlarının sağlanmasında amaç; iyi kalitedeki ürünleri uzun sürede, aynı kalite seviyesinde üretmektir. Bu amaca ulaşmada sadece ara ve son kontroller yeterli değildir. Bu nedenle iyi organize edilmiş kalite sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir.

  Üretim kalitesinin sorumluluğu, eğitim grup şefi (eğitimci), grup şefi (bant şefi), ana

  grup şefi, üretim şefi ve isletme müdürü gibi çeşitli kademelerden oluşan üretim yönetimine aittir.

  Üretilmesi düşünülen ürün için öncelikle o ürüne ait bütün özelliklerinin tasarlanması gerekmektedir. Tüketici istekleri, isletme politikaları, hammadde, malzeme, teknolojik İmkânlar, üretimde kullanılacak tesis ve teçhizat, lüks özellikler vs. gibi faktörler tasarım aşamasında kalite oluşturulurken etki etmektedir.

  Pazarlama;

  Pazarlarla ilişki kurmak, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değişimi gerçekleştirmektir. Müşterinin ne istediğini bilmek ve tahmin etmek kısaca müşteriyi anlamaktır.

  Pazarlama çeşidi olan bire bir (yüz yüze) pazarlama geçmişte var olan ve gelecekte de var olmayı sürdürecek olan bir tekniktir.

  Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmada değişimleri sağlamak için malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. Malların üretim yerlerinden satış yerlerine hareketini sağlayan faaliyetler pazarlama içinde yer almaktadır. Bu nedenle isletmeler; belirli mallar için potansiyel pazarı belirlemek, isletmenin üretim kapasitesinin verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak talebi yaratmak, elverişli bir dağıtım sistemi kurup uygulamak amacıyla üretim ve pazarlama faaliyetlerini birlikte yürütmektedirler.

  Hammaddenin mamul hale gelene kadar geçtiği aşamalarda gerekli standart şartlarının uygulanmaması sonucu oluşan hatalar kalite ve pazarlamayı etkilemektedir. Bu hatalar; makineden kaynaklanan, iplikten kaynaklanan, personelden kaynaklanan, tüketiciden kaynaklanan, pazarlama yönünden, kalite yönünden, planlama ve organizasyon yönetimi yönünden kaynaklanan hatalar olarak gruplandırılmaktadır.

   

  Yazan %PM, %15 %863 %2016 %22:%Eyl in Örme Okunma 3481 defa

Örmede Üretim,Kalite Kontrol ve Pazarlama

?<