Mesleki Gelişim Soruları 19
 • Mesleki Gelişim Soruları 19

  S.420.Reklam ne demektir ve hangi kanallarla yapılır,açıklayınız?

   

   

  C.420. Reklam genellikle geniş bir tüketici kitlesine satış mesajı verme ve bu yönde bir imaj oluşturma yöntemidir. Gazete ve dergilerde basılı bilgi ve mesajlar yayınlama, radyo ve TV’lerde bildiriler yayınlama, tüketici gruplarına mektupla basılı yazılar gönderme vb. satış çabalarından oluşur.

   

   

  S.421. Kişisel satış ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.421. Kişisel satış, pazarlama görevlisinin var olan ya da hedeflenen müşteriler ile doğrudan ve sözlü olarak satış işlemine geçmesi yöntemidir. Kişisel satış işlemi; karşılıklı görüşmeden kaynaklanan müşteri ve satıcı arasında bir canlılık ve esnekliğin oluşması, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi, müşterinin psikolojik olarak satın almaya yönlendirilmesi, gerekli pazar bilgilerinin pazarlama süresince rahatlıkla elde edilmesi vb. faydalar sağlamaktadır. Bu nedenle kişisel satış çoğu zaman TV reklamlarını izlemekten daha etkin olabilmektedir.

   

   

  S.422.Bir ürünün tutundurma faaliyetlerinin bileşenleri ve müşteriye satmak için gösteriler çabalar hangi kanallarla yapılır?

   

   

  C.422.

  • A-Reklam
  • B-Halkla ilişkiler
  • C-Kişisel Satış
  • Ç-Satış teşvik yani özendirme yolu ( promosyon)

   

  S.423.Reklam hangi yöntemlerle yapılır?

   

   

  C.423.

  • A- basın reklamları (gazete, dergi)
  • B-Televizyon reklamları
  • C-Radyo reklamları
  • Ç-İnternet reklamları
  • D-Ambalaj reklamları
  • E-Broşür
  • F-Poster reklamları
  • G-Afiş reklamları
  • H-Açıkhava reklamları
  • I-Reklam panoları
  • İ-Rehber reklamları
  • J-Satın alma noktası sergileri
  • K-Katalog reklamları

   

   

  S.424. Halkla İlişkiler kurarak reklam hangi yöntemlerle yapılır?

   

   

  C.424.

  • A-Basın bültenleri
  • B-Basın toplantıları
  • C-Konuşmalar
  • Ç-Seminerler
  • D-Raporlar
  • E-Yıllıklar
  • F-Sponsorluk
  • G-Lobicilik
  • H-Toplumla ilişkiler
  • I-Sosyal amaçlı faaliyetler
  • İ-Özel olaylar
  • J-Yayınlar
  • K- Kurumsal reklam

   

   

  S.425. kişisel satış yoluyla reklam hangi yöntemlerle yapılır?

   

   

  C.425.

  • A-Ürün tanıtımları
  • B-Satış sunumları
  • C-Teşvik programları
  • Ç-Örnek ürün (eşantiyon) dağıtımları
  • D-Satın almaya teşvik edici programlar
  • E-Fuar
  • F-Sergilerdeki tanıtımlar

   

   

  S.426. Satış teşvik yani özendirme yoluyla ( promosyon) reklam hangi yöntemlerle yapılır?

   

   

  C.426.

  • A-Yarışma
  • B-Oyun
  • C-Piyango ve çekilişler
  • Ç-Hediyeler
  • D-Örnek ürün (eşantiyon) dağıtımları
  • E-Kuponlar ve hediye çekleri
  • F-Satış noktası indirimleri
  • G-Eğlenceler

   

   

  S.427. Pazarlama karması nelerdir?

   

   

  C.427.

  • A-Ürün
  • B-Fiyat
  • C-Tutundurma
  • Ç-Dağıtım Kanalları

   

   

  S.428. Hedef Pazar Okula giden ortaokul ve lise öğrencileridir.Bunun için Pazarlama Karmasını nasıl yapabilirsiniz?

   

   

  C.428. Örnek:        

  • Ürün: Okulların istekleri doğrultusunda okul kıyafeti tasarlanarak satışı yapılacaktır. (Farklı modellerde ürünler olacaktır).
  • Dağıtım Kanalları: Kıyafetler atölyemizde üretilip ilimizde satış mağazalarımızda, diğer illerde ise anlaşmalı mağazalarda satış yapılacaktır. (Doğrudan dağıtım ve bir aracılı dağıtım uygulanacaktır.
  • Fiyatlandırma ( Ortaokullar için ): Maliyet + %80 Kâr ile ürünler fiyatlanacaktır. Rakiplerin fiyatları dikkate alınacaktır. Ayrıca ürünler için kalanlı fiyat politikası uygulanacaktır.
  • Tutumlandırma:
  • A-Marka Adı:……….Giyim
  • B-Slogan:…………… Giyim geçmişten geleceğe hizmet.
  • C-Kişisel Satış: 2 Pazarlama sorumlusu ilimiz ve çevre illerdeki okulların okul aile birlikleri ile görüşecektir.
  • Ç-Reklam: Yerel TV ve Radyo kanallarına reklam verilecektir.
  • D-Reklam: Pazardaki tüm okullara dağıtılmak üzere broşür ve katalog hazırlanacaktır.
  • E-Halkla İlişkiler: Okul mevcudunun %2’si oranında fakir öğrencilerin kıyafetleri firmamızca karşılanacaktır.

   

   

  S.429. Finans ne demektir?

   

   

  C.429. Para, fon ya da sermayedir.

   

   

  S.430. Finansman ne demektir?

   

   

  C.430. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır

   

   

  S.431.Finansal yönetim ne demektir?

   

   

  C.431. İşletmenin ihtiyacı olan fonların tespit edilerek sağlanması ve sağlanan fonların uygun varlıklara yatırılarak yönetilmesidir.

   

   

  S.432. Alış fiyatı ne demektir?

   

   

  C.432. Alınan bir mal için ödenen bedeldir.

   

   

  S.433.Masraf ne demektir?

   

   

  C.433. Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedeldir.

   

   

  S.434.Mal oluş fiyatı ne demektir?

   

   

  C.434. Alış fiyatı + Masraflar

   

   

  S.435.Satış fiyatı ne demektir?

   

   

  C.435. Mal oluş fiyatı + Kâr

   

   

  S.436. Mal oluş fiyatı 44000 TL olan bir malın %60 kârlı fiyatını ve %80 zararla satılan fiyatını nedir?

   

   

  C.436.

  • (44000 x 60)/100 = 26400 TL(Kâr)
  • Satış fiyatı (kârlı) = 44000+26400=70400 TL
  • (44000 x 80)/100 = 35200 TL (Zarar)
  • Satış fiyatı(zararına) = 44000-35200=8800 TL

   

   

  S.437. İşletmenin finans kaynakları ne demektir, açıklayınız?

   

   

  C.437. İşletmelerde finansman fonksiyonunu finans yöneticileri yerine getirir. Finans yöneticileri işletmenin ihtiyacı olan fon miktarını belirleyerek bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararlar alır.

   

   

  S.438. İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları kaç türlü kaynaktan sağlar ve nelerdir?

   

   

  C.438. İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları;öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar(borçlar) olmak üzere iki türlü kaynaktan sağlar.

   

   

  S.439. İşletmelerde Öz kaynaklar nelerdir, açıklayınız?

   

   

  C.439. İşletmenin gerek kuruluş döneminde gerekse faaliyetlerini sürdürdüğü sırada işletme sahipleri ya da ortakları tarafından konan fonlar işletmenin öz kaynaklarını oluşturur. Bu fonlar para, taşıt, mal, arsa ve arazi gibi maddi varlıklar da marka, patent hakkı gibi maddi olamayan varlıklar da olabilir.Öz kaynaklardan sağlanan fonlar işletmeler açısından devamlı bir kaynak niteliği taşır. Bu kaynakların vadesi yoktur. İşletme ortaklara da sağladıkları fonlar karşılığında faiz ödemez. Bunun yerine dönem sonunda kâr elde edilmiş ise kâr dağıtır.

   

   

  S.440.İşletmelerde Yabancı Kaynaklar (Borçlar, Dış Kaynaklar) nelerdir, açıklayınız?

   

   

  C.440. Yabancı kaynaklar, işletmelerin işletme dışından sağladıkları kaynaklardır. Bankalardan alınan krediler, bono ve tahviller bu kaynaklara örnektir. Yabancı kaynaklar belli bir vade sonunda, anapara ve faizin ödenmesi zorunlu olan kaynaklardır. Bu nedenle risklidir.

   

   

  S.441. Yabancı kaynaklar vadelerine göre kaça ayrılır, bunlar nelerdir ve açıklayınız?

   

   

  C.441.

  • A- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: Vadesi bir yıla kadar süreli kaynaklardır. İşletmeler bu kaynaklara dönen varlıklarını (stok, hammadde, menkul kıymet vb.) finanse etmek için başvurur. Geri ödeme süresi kısa olduğu için maliyeti (faizi) düşüktür.
  • B-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: Vadesi bir yıldan daha uzun süreli kaynaklardır. İşletmeler bu kaynaklara duran varlıklarını (makine, teçhizat, arsa, arazi, taşıtlar vb.) finanse etmek için başvurur. Geri ödeme süresi uzun olduğu için maliyeti (faizi) yüksektir.

   

   

  S.442. Bono nedir, açıklayınız?

   

   

  C.442. Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono (emre muharrer senet) denir. Bonoda iki taraf bulunur:

  • A-Borçlu (muhatap):Bono bedelini ödeyecek kişidir.
  • B-Alacaklı (lehtar):Bono bedelini tahsil edecek kişidir.

  Bonoda cümle “…ödeyiniz.” şeklinde değil, “…ödeyeceğim.” şeklinde biter. Bu yönüyle bono bir ödeme vaadidir. Bono, vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu, ödeme için ayıracak nakit parası olmaması hâlinde, nakit ödeme yapmak yerine, alacaklısına bono vermekle ileride vade geldiğinde ödemek üzere borç altına girmektedir. Örneğin A kişinin satacağı malı vardır, B kişinin de bu mala ihtiyacı olmakla beraber ödeyecek nakdi (parası) yoktur. A kişi, malı Z kişiye satar ve karşılığında da bono alır.

  Bono iki şekilde tahsil edilebilir.

  • 1-Ödeme zamanı geldiğinde borçlu, tutarı alacaklıya öder ve senedini geri alır.
  • 2-Alacaklı, ödeme zamanını beklemeden bir bankaya gider ve senedi iskonto ettirerek (kırdırarak) bedeli tahsil eder. Borç vadesi geldiğinde de borçlu, borcunu bankaya öder.

   

   

   

  Yazan %AM, %28 %412 %2017 %11:%May Okunma 3591 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 19

?<