Mesleki Gelişim Soruları 22
 • Mesleki Gelişim Soruları 22

   

   

  S.479. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan yöntemle ilgili faktörlerden Konunun Yapısını açıklayınız?

   

  C.479. Ele alınan konunun yapısına göre öğrenme yöntemleri parçalara bölerek çalışma ve bütün hâlinde çalışma olarak ikiye ayrılabilir. Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişmektedir.

   

  S.480. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan yöntemle ilgili faktörlerden zamanı açıklayınız?

   

  C.480. Öğrenme için ayrılan zaman dikkate alındığında öğrenme yöntemlerini aralıklı çalışma ve toplu çalışma şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Aralıklı çalışma ilgili konunun her gün veya her hafta tekrar edilmesi, dersin sistematik bir çalışması anlamına gelir. Toplu çalışma ise derse sadece sınav zamanı çalışmayı ifade eder. Toplu çalışan kişiler, sınav dışındaki zamanlarda dersle ilgilenmezler, sınav günü “sabahlayarak” sınava hazırlanırlar. Aralıklı çalışma ve toplu çalışma yöntemleri tabii ki iki uçtur, ikisini birleştirmek, şüphesiz daha fazla başarı sağlamaktadır. Ancak “Hangisi daha yararlıdır?” sorusuna verilebilecek cevap beklenenden biraz farklıdır. Toplu çalışan öğrenciler aralıklı çalışan öğrencilere göre ertesi gün yapılan sınavda daha başarılı görülmektedirler, daha yüksek not almaktadırlar. Öğrencilerin ısrarla toplu çalışmayı tercih etmelerinin nedeni budur. Kısa zamanda yüksek not alabilmektedirler fakat öğrenilen bilgiler kısa bir süre içinde unutulmakta, örneğin sınav ertelendiğinde öğrendiklerini hatırlayamamaktadırlar. Aralıklı çalışan kişilerin bilgileri daha istikrarlı görülmektedir. Sınav ertelendiğinde bile onların başarıları aynı düzeyde gerçekleşmektedir. Eğitimciler derslerde öğretilen konuların yaşam boyu gerekli olduğuna inandıkları için aralıklı çalışmanın daha yararlı olduğunu öne sürerler.

   

  S.481. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan yöntemle ilgili faktörlerden Geri Bildirimi açıklayınız?

   

  C.481. Kişinin yapmış olduğu bir davranışın sonucu hakkında bilgilendirilmesi ya da kendi kendini bilgilendirmesidir. Öğrenci yaptığı davranışın doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, tamlığı ve öğrenme süreci konusunda bilgilenmesi (öz değerlendirmesi-içsel dönüt) veya bilgilendirilmesidir (çevre tarafından-dışsal dönüt). Öğrenme açısından öğrenme süreci ve performansı hakkında öğrenciye bilgi vermektir. Örneğin öğrenci sınava girmişse sınav sonucunu en kısa zamanda öğrenmelidir ki doğru cevaplayıp cevaplamadığını test edebilsin. Sınav sonucu hakkındaki bu bilgi hemen sağlanmazsa öğrenci ne yazdığını unutur ve yazdıklarını test edemez. Sınavların sadece değerlendirme değil, öğretim aracı olarak da görülmesinin nedeni budur: Öğrenci yazdığının doğru olup olmadığını kontrol ederken öğrenme devam etmektedir.

   

  S.482. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan yöntemle ilgili faktörlerden katılımı açıklayınız?

   

  C.482. En etkili öğrenme, tüm duyu organlarının öğrenme sürecinde aktif olduğu “yaparak yaşayarak öğrenmedir. Etkili bir öğrenme olması için okuma, dinleme, yazma, anlatma ve açıklama, yapma olması gerekir.

   

  S.483. Etkili bir öğrenme nasıl olur?

   

  C.483. Etkili bir öğrenme olması için okuma, dinleme, yazma, anlatma ve açıklama, yapma olması gerekir.

   

  S.484. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörlerden algısal ayırt edilebilirlik ne demektir, açıklayınız?

   

  C.484. Algı; zihnin gelen bir uyaranı anlama, tanıma ve özümleme sürecidir. Algısal ayırt edilebilirlik öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilebilmesidir. (farkındalık yaratmak). Çevredeki hareketli nesneler, farklı önlük giyen öğrenci, altını çizme, kalın yazma. Algısal ayırt edilebilirlik öğrenmeyi kolaylaştırır

   

  S.485. Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörler ne demektir, açıklayınız?

   

  C.485. Öğrenme malzemesi öğretilecek bilgi ya da konu kümesidir. Öğrenmenin çabuk ve kolay olmasında öğrenilecek materyalin türü ve özellikleri çok önemlidir. Genellikle anlamlı olan materyal, anlamsız olana göre daha çabuk ve kolay öğrenilmektedir. Aynı şekilde daha çok hoşa giden, ilgi uyandıran ve heyecan veren materyal; zevk, heyecan ve ilgi uyandırmayan materyalden daha çabuk öğrenilir, daha geç ve güç unutulur.

   

  S.486. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörlerden anlamsal çağrışım ne demektir, açıklayınız?

   

  C.486. Ele alınan konu başka bazı bilgi birikimleriyle ilgili olmalıdır. Örneğin bir kelime söylendiğinde öğrencinin aklına ilgili diğer kelimler gelebilmelidir. Öğrencinin zihnindeki diğer kelimelerle bağlantısı olmayan kelimelerin öğrenilmesi zor olur ve unutulabilir. Örneğin peynir denilince süt, inek ve kahvaltı akla gelir.

   

  S.487. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörlerden kavramsal gruplandırma ne demektir, açıklayınız?

   

  C.487. Öğrenme konusu olan geniş bir kavramın ilişki içinde olduğu diğer kavramlar ile ilişkilendirilerek iki boyutlu bir şemada gösterilmesidir. Bilginin zihinde somut ve görsel bir şekilde düzenlenmesini ve öğrenilmesini sağlar. Kavramlar arasındaki ilişkiler şematize edilerek ve ilişkiler somutlaştırılarak “anlamlı öğrenmeyi” sağlar. Konuya kuş bakışı bakmayı sağlayarak düşünmeyi bütüncül ve anlamlı hâle getirir.

   

  S.488. Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu olan Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörlerden Telaffuz edilebilirlik ne demektir, açıklayınız?

   

  C.488. Telaffuz kolaylığı, konunun ve içinde geçen terimlerin kolayca ifade edilebilmesine karşılık gelmektedir. Kolay okunan, kolay söylenen terim ve içeriğin anlaşılması kolaylaşırken; zor ifade edilen, farklı ya da daha önce hiç karşılaşılmamış sembollerden oluşan terimlerin anlaşılması da zorlaşacaktır.

   

  S.489.Öğrenme ne demektir?

   

  C.489. Öğrenme; bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama ve kullanma sürecidir. Öğrenme süreci kişinin aktif olduğu bir süreçtir. Öğrenme bireyin çabası sonucu gerçekleşir. Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir.

   

  S.490.Öğrenme sürecini açıklayınız?

   

  C.490.

  • A-Öğrenme sürecinde duyu organları, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza arasında sıkı bir ilişki vardır.
  • B-Yeni bilgiler (dışarıdan gelen her türlü mesaj), duyu organları yoluyla fark edilir ve kısa süreli hafızaya aktarılır.
  • C-Kısa süreli hafızadaki bilgilerden tekrar edilmeyenler unutulur. Tekrar edilenler ise uzun süreli hafızaya saklanmak üzere kaydedilir.
  • Ç-Bu bilgiler, belli bir zaman dilimi geçtikten sonra hatırlanabiliyorsa, o bilgilere ilişkin soru sorulduğunda doğru cevap verilebiliyorsa öğrenme gerçekleşmiş demektir.

   

  S.491. Öğrenme Yöntemlerini açıklayınız?

   

  C.491. Her birey birbirinden farklı özellikler gösterir. Bu yüzden bireylerin öğrenmeye yönelik özellikleri de değişiklik gösterebilir. Her bireyin yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, hatırlarken, farklı ve kendine özgü yollar kullanmasına öğrenme stili denir.Öğrenme stillerini görsel, işitsel ve kinestetik / dokunsal olmak üzere üç ana grupta toplarız. İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinir fakat her insan bu bilgi edinme yollarından yalnızca birini baskın olarak kullanmaktadır.

   

  S.492. Öğrenme stilleri kaç grupta toplanır, nelerdir?

   

  C.492. Öğrenme stillerini görsel, işitsel ve kinestetik / dokunsal olmak üzere üç ana grupta toplarız.

   

  S.493. Görsel ağırlıklı öğrenen insanlarda hangi özellikler bulunur?

   

  C.493. Görsel ağırlıklı öğrenenlerde aşağıdaki özellikler bulunur:

  • A- Tertipli ve düzenlidirler.
  • B- Planlı ve programlıdırlar.
  • C-Liste yapmayı severler.
  • Ç- Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar.
  • D- Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar.

   

  S.494. İşitsel ağırlıklı öğrenen insanlarda hangi özellikler bulunur?

   

  C.494. İşitsel ağırlıklı öğrenenlerde aşağıdaki özellikler bulunur:

  • A-İşittiklerini hatırlarlar.
  • B- Yazmaktan çok konuşmayı severler.
  • C- Gürültüden rahatsız olurlar.
  • Ç- İsimleri hatırlarlar.
  • D- Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar.
  • E- Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içinde kaybolmazlar.

   

  S.495. Dokunsal / kinestetik ağırlıklı öğrenen insanlarda hangi özellikler bulunur?

   

  C.495. Dokunsal / kinestetik ağırlıklı öğrenenlerde aşağıdaki özellikler bulunur:

  • A- Yaptıkları işleri daha iyi hatırlar ve öğrenirler.
  • B-Dokunma ve hareket önemli bir unsurdur.
  • C-Taklit yetenekleri gelişmiştir.
  • Ç- Deneme-yanılma ile daha iyi öğrenirler.
  • D- Rahat, hareket edebilecekleri bir öğrenme ortamını ve rahat giyinmeyi severler.
  • E- Hislerini rahatlıkla ifade ederler.
  • F- Sportif etkinlikleri severler.
  • G- Hareket içeren etkinlikleri severler (yüzmek, drama, oyun, dans, gezmek, koşmak vb.).
  • H- Laboratuvar ortamında daha iyi öğrenebilirler.

   

  S.496. Kişisel, Kurumsal ve Toplumsal Açıdan Öğrenmenin Önemi nedir, açıklayınız?

   

  C.496. Toplumlar, eğitim düzeyinin artmasıyla verimlilik arasında bağ kurmakta, bireyin yaşadığı topluma aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğuna inanmaktadır. Eğitim etkinliklerinin nitelik düzeyinin ise bireyin yaşadığı toplumun ekonomik, sosyal, politik ve kültürel gelişiminin niteliğini etkilediği kabul edilmektedir. Bilimsel araştırmalar, eğitim düzeyi ile kalkınmanın unsurları olan ekonomik büyüme, siyasal ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır.Toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydaları; bireyin daha fazla gelir elde etmesi, suç oranında azalma, demokratikleşme ve yönetime katılma, bireysel sağlığını koruma olarak özetlenebilir.Bir ülkenin sahip olduğu doğal kaynakları üretime dönüştürmesi, eğitilmiş insan gücü ile gerçekleşebilir. Eğitim düzeyi, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmeyle doğru orantılıdır. Eğitilmiş insan gücü herhangi bir ülke ekonomisinin en can alıcı girdisidir

   

  S.497. Problem çözmenin dayanakları nelerdir?

   

  C.497.

  • A-Geleneksel yöntem: Bu yöntemde problemin çözümü geçmişte aranır. Bu yöntem, gerekli ama yeterli değildir.
  • B-Kişisel deneyimler: “Ben böyle yaparak başarılı oldum, herkes böyle yapmalıdır.” şeklindeki genellemeler her zaman olumlu sonuç vermeyebilir.
  • C- Uzmanlara dayalı problem çözenler: Konuyu uzmanlarına sorarak onların önerileri uygulanır. Uzmanlar arasında görüş farklılıkları olmasından dolayı bu yöntem de tek başına yeterli değildir.
  • Ç- Bilimsel problem çözme süreci: Çağdaş problem çözme süreci olan bilimsel problem çözme yöntemi, sorgulamaya dayanmaktadır.

   

  S.498. Problem ne demektir, açıklayınız?

   

  C.498. Problem; hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak çözümlenmemiş bir sorundur. Problem; birey, engel ve amaç olmak üzere üç temel ögeyi içerir. Bu üç ögeden biri yoksa ya da hedefe ulaşmak için alternatif yol yoksa problem de yoktur. Problem çözmenin ön koşulu, problemi çözülebilir olarak görmektir. Ulaşılmaz olarak gördüğümüz problemi çözemeyiz. Problemi çözmek için tek bir yol değil, en iyi yol vardır.

   

  S.499. Problem çözme aşamaları nelerdir?

  C.499.

  • A- Problemin fark edilmesi
  • B- Problemin tanımlanması
  • C- Hipotezlerin oluşturulması
  • Ç- Problemle ilgili bilgi toplanması
  • D- Hipotezlerin test edilmesi
  • E- En uygun hipotezin seçilmesi
  • F- Genel bir sonuca varılması

   

  S.500. Problem çözme aşamalarından olan problemin fark edilmesi ne demektir, açıklayınız?

   

  C.500. Bir problemin hissedildiği aşamadır. Problemin çözülebilir olması gerekmektedir.

   

   

   

  Yazan %AM, %06 %092 %2017 %04:%Haz Okunma 3747 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 22

?<