Mesleki Gelişim Soruları 9
 • Mesleki Gelişim Soruları 9

   

   

  S.205. Verilmiş (Edinilmiş) statü ne demektir?

   

  C.205. Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla bu statüyü elde eder (Örneğin yaşlı, genç, kadın, erkek vb.).

   

  S.206. Kazanılmış statü ne demektir?

   

  C.206. Kişilerin kendi çabaları sonucu elde ettikleri statüdür (Örneğin anne, baba, öğretmen, doktor vb.). Bu statü zaman içinde değişebilir.

   

  S.207. Anahtar (Temel) statü ne demektir?

   

  C.207. Bireyin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin olanına anahtar statü denir. Anahtar statü, kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler (Örneğin Cumhurbaşkanı, general, öğretmen vb.). Bu statü genellikle kişinin diğer statülerine göre en etkindir.

   

  S.208. Toplumsal prestij ne demektir?

   

  C.208. Toplumda sosyal prestij (itibar) statü ve rolle birlikte konu olabilir. Prestij, bir bireye ya da kümeye (grup) başka birey ya da kümelerle ilişkilerinde üstünlük sağlayan duruma denir. Örneğin doktorluk statüdür; doktorun sevilmesi, aranması durumuna ise prestij denir.

   

  S.209. Toplumsal rol ne demektir?

   

  C.209. Toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği davranışlara rol denir. Kişinin taşıdığı her statüye göre rolleri vardır. Her rol, diğer rollerle olan ilişkilerinin derecelerine göre var olur ve anlam kazanır. Rol, statünün dinamik yönüdür. Bir kimse hem öğretmen hem sporcu hem parti üyesi olabilir. Rol, kişinin bulunduğu statü sınırları içerisinde neyi yapabileceği veya yapamayacağı şeklindeki belirlenmiş davranışlarının toplamıdır.

   

  S.210. Toplumsal roller kendi arasında kaça ayrılır, nelerdir?

   

  C.210.

  A-Temel roller: Kişilerin cinsiyet ve yaşlarına göre gerçekleştirmek durumunda oldukları rollerdir.

  B-Genel roller: Toplumca kabul edilmiş olan, sınırları davranış düzlemlerine göre değişen, sonuçları çoğu zaman toplumu veya grubu etkileyen rollerdir. Mesleki roller, bir tür genel rollerdir.

  C- Bağımsız roller: Etkileri bireysel olup yerine getirilmesi isteğe bağlı olan rollerdir.

   

  S.211. Rol pekişmesi ve Rol çatışması ne demektir?

   

  C.211. Rol pekişmesi, rollerin birbirini kolaylaştırmasıdır (Örneğin anne olmanın anaokulu öğretmeni olma rolünü pekiştirmesi vb.).

  Rol çatışması ise bireyin sahip olduğu statülerine uygun rolleri arasında herhangi birine uygun davranışı yapacağına karar verememesi hâline denir (Örneğin bir müdürün evde müdür rolüne devam etmesi, subayın evdekilere asker gibi davranması vb.).

   

  S.212. İşletmenin yapısı ne demektir?

   

  C.212. Sosyal bir varlık olan insan, içinde bulunduğu toplumda yer alan kişi, kurum ve işletmeleriyle sürekli etkileşim hâlindedir. İnsanlar birbirlerine ve ürettiklerine ihtiyaç duyar. Bu anlamda insanlar, ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri sunabilmek için faaliyet gerçekleştirirler. İşletme, kıt kaynakların üretimi, değişimi, bölüşümü ve tüketimi ile ilgili problemlerin çözüm yollarını araştırır.

   

  S.213.İşletme ne demektir?

   

  C.213. İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimini amaçlayan üretim birimine denir.

   

  S.214. İşletme ne bilimidir?

   

  C.214. İşletme, ekonomi bilimidir.

   

  S.215. İşletmelerde Organizasyon ne demektir?

   

  C.215. Organizasyon, planlamada belirlenen işletme amaçlarına ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüdür. Organizasyon, çalışanlar için belirli amaçlara ulaşabilmelerinde etkin rol oynaması ve birlikte çalışma imkânı vermesi açısından önem taşımaktadır.

   

  S.216.İşletmelerin ilkeleri nelerdir?

   

  C.216.

  A-Amaç birliği

  B-Yeterlilik ve süreklilik

  C- İş bölümü ve uzmanlaşma

  Ç- Hiyerarşi

  D-Komuta birliği

  E-Sorumluluk

  F- Yetki ve sorumluluğun denkliği, denge ilkesi, liderliğin kolaylaştırılması ve görevlerin tanımı

   

  S.217. İşletmenin örgütlenme yapısı içinde yer alan birimleri nelerdir?

   

  C.217.

  A-Yönetim

  B-Üretim

  C-Pazarlama

  Ç-Muhasebe ve Finansman

  D-Personel

  E-Halkla ilişkiler

   

  S.218. İşletmelerde insan kaynakları birimi ne demektir?

   

  C.218. İnsan kaynakları birimi; personeli işe alma, işten çıkarma, ücret ödeme, işçi ve işveren ilişkileri gibi geleneksel görevlerine ilave olarak iş yerine yeni teknolojiler sunmak, iş yerindeki işleri düzenlemek, çalışanlara kariyerlerini planlama ve geliştirmede yardımcı olmak, işletme amaçlarını gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve geleceğin yöneticilerini geliştirmek görevlerini üstlenmiş bulunmaktadır

   

  S.219.İşletmelerde yönetim birimi ne demektir?

   

  C.219. Yönetim birimi; işletme amaçlarının planlama, örgütleme, yürütme (yöneltme) ve kontrol faaliyetlerinin yapıldığı birimdir. Diğer bir ifade ile işletme amaçlarına ulaşabilmek için örgütün sahip olduğu sermaye, iş gücü, makine, araç gereç, bina, arsa ve bilgi kaynakların koordinasyonunun yapıldığı birimdir.

   

  S.220. İşletmelerde yönetim birimi kaç basamaktan oluşur, nelerdir?

   

  C.220. Yönetim birimi;

  A-üst yönetim

  B- Orta yönetim

  C-İlk yönetim basamağında yer alan yöneticilerden oluşur.

   

  S.221. İşletmelerde Üst yönetim basamağı ne demektir?

   

  C.221. Üst yönetim basamağı, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerden oluşur. Bunlar işletmenin örgütlenmesi, uzun döneme ilişkin amaç ve hedeflerin tespiti, işletme politikalarının belirlenmesi, yatırım kararları, üretim teknolojisinin seçimi gibi uzun süreyi kapsayan kararları alır.

   

  S.222. İşletmelerde orta yönetim basamağı ne demektir?

   

  C.222. Orta yönetim basamağı; üretim müdürü, pazarlama müdürü, finansman müdürü, personel müdürü, insan kaynakları müdüründen oluşur. Orta yönetim, üst yönetimce alınan kararları yürütmek için ihtiyaç duyulan işlemleri hızlandıran, iş gücünün verimliliği için yol göstericiliği ve uzmanlaşmış bilgiyi sağlayan kararları alır. Bu yönetim basamağındaki yöneticiler görevlerini zamanında, doğru, en ucuz harcama ile yürütmekle yükümlüdür.

   

  S.223. İşletmelerde ilk yönetim basamağı ne demektir?

   

  C.223. İlk yönetim, orta yönetim basamağının karar ve talimatlarını yerine getirir. Örneğin, bir orta basamak yöneticisi olan muhasebe müdürünün emrinde çalışan şef ve şef yardımcısı konumundaki yöneticiler, kendilerine verilen talimat ve görevlerin ayrıntıları hakkında karar vererek gereğini yerine getirirler. Aynı şekilde imalat müdürüne bağlı olarak çalışan vardiya amiri, ustabaşı unvanını taşıyan ilk basamak yöneticileri kendilerine verilen talimat ve görevleri yaparlar, işçilerle orta yönetim arasında bir köprü görevi üstlenirler

   

  S.224.İşletmelerde üretim birimi ne demektir?

   

  C.224. Üretim yönetimi birimi; insan faktörü ile beraber sermaye, malzeme, bilgi ve enerji gibi girdilerin belirli bir dönüştürme süreciyle istenilen miktar, kalite, zaman ve yerde mal ya da hizmet hâline dönüştürülerek işletme amaçlarının en uygun biçimde karşılanmasını amaçlayan birimdir

   

  S.225. İşletmelerde pazarlama birimi ne demektir?

   

  C.225. Bu birim mal, hizmet ve fikirlerin üreticiden tüketiciye ya da kullanıcıya doğru akışının yönetimiyle ilgili işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesini amaçlar. Bu birim, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alır çünkü müşterinin istek ve ihtiyacını karşılamayan bir ürün ya da hizmet, müşteri için bir anlam ifade etmeyecektir

   

  S.226. İşletmelerde halkla ilişkiler birimi ne demektir?

   

  C.226. İşletmenin tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan birimdir. Halkla ilişkiler birimi; çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar. Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar, Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler, Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler. Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

   

  S.227. İşletmelerde muhasebe ve finansman birimi ne demektir?

   

  C.227. Bu birim, muhasebe ve finansman olmak üzere iki alt birimden oluşur. Finansman birimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların (nakit) en uygun koşullarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerin yapıldığı birimdir. Muhasebe birimi ise işletmenin muhasebe sürecine ait iş ve işlemleri yapar. Bu birim muhasebe ile ilgili tüm belgeleri kaydeder, beyannameleri düzenleyerek ödenecek vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlar. İşletmenin stok, banka, cari, kıymetli evrak, borç ve alacaklarını takip eder. Firmanın diğer kurumlarla olan yazışmalarını hazırlar. Mali tabloları düzenler, işletme kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini takip eder.

   

  S.228. İş yeri görgü kuralları ne demektir?

   

  C.228. İş yeri görgü kuralları, birlikte çalıştığınız meslektaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza karşı saygı göstermek demektir. Ayrıca görgü kurallarına uymak diğer çalışma arkadaşları üzerinde olumlu bir intiba uyandıracaktır ve daha olumlu bir ortamda çalışmaya olanak sağlayacaktır.

   

  S.229. İş yeri görgü kuralları nelerdir?

   

  C.229.

  A-Her zaman takdim edildiğinizde ya da tanıştırıldığınızda ayağa kalkınız.

  B-Siz insanları tanıştıracağınız zaman statü olarak daha önemli kişinin ismini önce söyleyiniz.

  C-Telesekreterinize isminiz, göreviniz, departmanınız ve ne zaman müsait olduğunuza dair kısa ve profesyonel bir mesaj bırakınız. Telesekretere mesaj bırakırken isminizi ve soyadınızı, neden aradığınızı ve telefonunuzu bırakınız.

  Ç-Kıyafet kuralına uyunuz. Belli bir kural yok ise temiz, düzgün ve iş ortamına uygun giyinmeye özen gösteriniz.

  D-Bütün toplantılara tam zamanında geliniz.

  E-Toplantı sırasında kalem, ataç ya da diğer ofis araçları ile oynamayınız.

  F-Toplantı sırasında çok gerekmedikçe telefonunuzu açık tutmayınız.

  G- Oturuşunuza ve duruşunuza dikkat ediniz. Otururken koltuğa gömülmeyiniz, sandalyenizde geriye yaslanmayınız ya da kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturmayınız.

  H-Karşınızdakini dinleyiniz ve aklınıza geldikçe laf kesmeyiniz.

   

  S.230. İşletmelerde İç İlişkiler ne demektir, açıklayınız?

   

  C.230. İç ilişkiler, bir iş yerinde çalışan insanların birbirleriyle ve çalıştıranlarıyla olan ilişkilerini ifade eder. Çalışanlar personel, çalıştıranlar ise işverenler ve yöneticilerdir. İç ilişkiler, kişiler arasında, kişiler ile gruplar arasında veya gruplarla gerçekleşir. Bir işletmenin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi, iç ilişkilerinde astların ve üstlerin bulundukları konumda görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine ve birbirleriyle olumlu ilişkilerine bağlıdır.

   

  S.231. Liderlik ne demektir, açıklayınız?

   

  C.231. Ortak amaçların belirlenmesi ve başarılması süreci olan yönetim, insanları bir amaç etrafında etkilemek ve uyum içerisinde çalışmaları için yöneltmektir. Liderler bunu değerler, etik, karakter, bilgi ve beceri ile başarabilirler. Liderlik; örgütün vizyonu, misyonu ve temel amacını belirlemek ve uygun stratejiler yaratmaktır.

   

  S.232.İşletmelerde yetki ne demektir, açıklayınız?

   

  C.232. Yetki, yönetim faaliyetinin temelini oluşturur. Yöneticiler başkaları vasıtasıyla iş gördükleri için onlarla çeşitli ilişkilerin olması ve sayısız işle ilgili isteklerin bulunması doğaldır. Bu sistem içinde çeşitli ast-üst ilişkileri doğar ve bu ilişkilerin yürütülmesinin temelinde yetki yer alır. Yetki olmadığı sürece gerekli birimlerin çalışması aksar. 

   

   

   

  Yazan %PM, %13 %871 %2017 %22:%May
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 9

?<