Mesleki Gelişim Soruları 18
 • Mesleki Gelişim Soruları 18

   

   

   

  S.573. Projede yürütme süreci ne demektir, açıklayınız?

   

  C.573. Yürütme süreci; proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir. Proje kaynaklarının ve bütçenin çoğu bu süreçte kullanılır.

   

  S.574. Projede ilzama ve kontrol süreci ne demektir, açıklayınız?

   

  C.574. İzleme ve kontrol süreci projenin uygulanması esnasında elde edilen sonuçların önceden belirlenen ölçütlere uygun olup olmadığının tespit edildiği süreçtir. Sonuçlarla önceden belirlenen ölçütler arasında olumsuz yönde fark varsa düzeltici eylemler yapılarak projenin planlandığı şekilde yürümesi sağlanır. Bu durum aynı zamanda “planlama” ve “yürütme” süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesini gerektirir. Özetle bu süreç, proje planı ve yürütülmesinin sürekli izlenerek önceden belirlenmiş ölçütlerden sapmalar olduğunda düzeltici müdahalelerin yapıldığı süreçtir.

   

  S.575. Projede sonlandırma süreci ne demektir, açıklayınız?

   

  C.575. Bu süreçte projenin sonlandırılmasına ilişkin prosedürler yerine getirilir ve projenin bittiği tüm taraflara resmen ilan edilir. Proje başarıldığında veya başarılamadığında bu süreçte yapılması gereken bazı işlemler genellikle ihmal edilir. Bu süreç iyi değerlendirildiğinde proje ile ilgili taraflar gelecekteki proje çalışmalarında kullanabileceği çok değerli bilgi ve tecrübeler elde etmiş olur.

   

  S.576. Projenin yazılması için kapak nasıl hazırlanır yani kapakta nelerin bulunması gerekir?

   

  C.576. Proje teklifleri 3-4 sayfadan uzunsa bir kapak sayfası gerekir. Bu sayfada projenin başlığı, yürütücü kuruluşun adı, projenin hazırlandığı yer ve tarih, teklifin sunulacağı destekçi kuruluşun adı yer alır

   

  S.577. Projenin yazılması için içindekiler bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.577. Proje önerisi 10 sayfadan daha uzun ise önerinin başına ya da sonuna içindekiler sayfası konulması yararlı olur. Böylece okurlar, metnin içinde ilgilendikleri bölümleri kolaylıkla bulabilirler. Burada bölüm başlıkları ile bu bölümlerin başladığı sayfa numaraları yer almalıdır.

   

  S.578. Projenin yazılması için özet bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.578. Birçok kişi proje önerisinin tümünü okuyacak zaman bulamayabilir. Dolayısıyla proje önerisinin bir özetinin verilmesi yararlı olur. Bu özette şunlar yer almalıdır:

  • 1-Sorunun ortaya konması
  • 2-Proje hedefleri
  • 3-Uygulamada rol alacak kuruluşlar
  • 4-Belli başlı proje etkinlikleri
  • 5-Toplam proje bütçesi

  Bu özet, proje önerisinin metni bütün bölümleriyle tamamlandıktan sonra çıkarılmalıdır. Küçük projelerde özet 10 satırı geçmeyebilir.

   

  S.579.Projenin yazılması için koşullar bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.579. Projenin bu bölümü, projenin şekillendiği sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel koşullara ve çerçeveye yer verir. Bu bölümde, proje planlama evresinde gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen ya da başka kaynaklardan derlenen veriler yer almalıdır. Yazan kişi, bu başlığın uzunluğu ile proje önerisinin tamamının uzunluğu arasında bir denge gözetmelidir. Gerekli veriler fazla yer tutacaksa bunlar ek olarak verilmelidir.

   

  S.580. Projenin yazılması için proje gerekçesi bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.580. Projenin dayandığı mantığın yer aldığı bölümdür. Bu bölümde projenin çözmeye çalışacağı sorun, öncelikli ihtiyaçlar, önerilen yaklaşım ve uygulayıcı kuruluş hakkında bilgilere yer verilir

   

  S.581. Projenin yazılması için projenin amaçları bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.581. Ele alınacak ilk konu, hedeflerin isimlendirilmesidir. Burada “proje amacı”, “projenin maksadı” gibi kavramlar kullanılabilir. Genellikle izlenen yol, ortaya genel bir amacın konması ve bunun birtakım hedeflere ayrıştırılmasıdır. Bu konu çözüldükten sonra hedefler arasında hiyerarşi ve bu hiyerarşide kaç kademe olduğu ortaya konmalıdır. Aslında bir kuruluşun işin bu yanını proje planlama evresinde hâlletmiş olması gerekir.Burada belirtilmesi gereken asıl sorunun ne olduğu, projenin neden önem taşıdığı ve hedef kitlenin uzun vadede elde edeceği yararların neler olacağıdır

   

  S.582. Projenin genel amacı olarak yazılabilecek örnek ifadeler neler olabilir?

   

  C.582.

  • 1-Çevreyle ilgili bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi
  • 2-Topluluğun yaşam kalitesinin artırılması
  • 3-Kırsal yörelerde kadınların sosyal açıdan güçlendirilmesi

   

  S.583. Proje amacının belirlenmesinde dikkat edilecek kurallar nelerdir?

   

  C.583.

  • 1-Her proje için tek bir genel amaç olmalıdır.
  • 2-Genel amaç kalkınma vizyonuyla ilişkilendirilmelidir.
  • 3-Genel amacın gerçekleştirilme derecesini ölçülebilir göstergeler kullanarak belirlemek güç hatta olanaksızdır fakat projenin genel amacının vizyona katkısının anlatılması gerekir.

   

  S.584. Projenin yazılması için projenin hedef kitle bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.584. Projenin hedef kitlesi belirlenmeli ve bu grubun projeden nasıl yarar sağlayacağı açıklanmalıdır. Proje, hedef kitlenin özellikle doğrudan yararlananlar / fayda sahipleri konumundaki kesimlerin büyüklüğü ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.Hedef kitle analizinde kullanılacak ölçütler etnik bileşim, cinsiyet, yaş vb. olabilir. Bu analizler ayrıntılı olarak verilecekse önerinin sonuna ek olarak konulabilir.

   

  S.585. Projenin yazılması için projenin uygulanması bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.585. Uygulama planı, etkinlikleri ve kaynak tahsisini olabildiğince ayrıntılı biçimde anlatmalıdır. Proje etkinliklerini kimin, ne zaman ve nerede gerçekleştireceğinin doyurucu biçimde açıklanması son derece önemlidir

   

  S.586. Projenin yazılması için projenin bütçe bölümü nasıl hazırlanır?

   

  C.586. Basitçe ifade edilirse bütçe, bir kuruluşun belirli bir dönemde beklenen geliri ile harcamalarının kalemlere göre dökümüdür.Bütçe biçimleri ve finansal planlama işlemleri özellikle kar amacı gütmeyen sektör söz konusu olduğunda büyük bir çeşitlilik gösterir. Bununla birlikte mali işlerden sorumlu kişiler; kuruluşun bütçe, rapor usul ve kurallarına, yasal düzenlemelere titizlikle uymalıdır. Herhangi bir bütçede yer alan iki temel bileşen gelir ve giderlerdir. Gelirler, projenin desteklenmesi amacıyla kullanılan mali varlıkların ve ayni katkıların toplamıdır. Finansman tek bir kaynaktan sağlanıyorsa bütçenin gelir kısmı gösterilmeyebilir. Bununla birlikte birçok proje birden fazla kaynaktan destek alır. Bu durumda gelir kısmı, bu kaynaklardan her birinden gelen katkıyı göstermelidir. Giderler, projenin uygulanması sırasında ortaya çıkması beklenen bütün masraflarından oluşur. Kullanılan hesaplama ve sınıflama ölçütlerinden bağımsız olarak proje maliyeti, proje önerisinde yer alan etkinlikleri makul biçimde yansıtmalıdır.

   

  S.587. Proje yönetiminin başarısı nelere bağlıdır, açıklayınız?

   

  C.587.

  • 1-İyi bir planlamaya,
  • 2-Proje yönetim süreçlerinin titizlikle uygulanmasına,
  • 3-Bu süreçleri uygulayacak beceriye sahip, uyumlu ve heyecanlı bir proje yöneticisi ve ekibine,
  • 4-Proje yönetimi yaklaşımına ve yeterli bir organizasyonel yapıya,
  • 5-Proje paydaşlarının taahhüt edilen iş birliğine sadık kalmasına,
  • 6-Projenin gerçek ihtiyaçlara cevap verip vermemesine,
  • 7-Projenin kurum içinde üst düzey yönetim kademesinde sahibinin olup olmadığına doğrudan bağlıdır.

   

  S.588. Proje yönetiminde belli başlı başarısızlık nedenleri nelerdir?

   

  C.588.

  • 1-Standart süreçlere dayanan bir proje yönetim metodolojisinin uygulanmayışı
  • 2-Mevcut durumun yetersiz analizi
  • 3-Projenin hedef gruplarla ilgili olmaması ve bu nedenle benimsenmemesi
  • 4-Proje sahibi kurumun / kuruluşun konuya ilgisinin zayıflığı
  • 5-Üst yönetimin ilgi ve desteğinin olmaması
  • 6-Yöneticilerin ortaya konmuş hedefleri paylaşmaması
  • 7-Ortaya çıkacak ürün veya hizmetin gerçek anlamda müşterisinin olmaması
  • 8-Teknik yöneticilerin sistem için gerekli iş nedenlerini algılayamaması

   

  S.589. Proje yönetiminde zaman niçin önemlidir, açıklayınız?

   

  C.589. Zaman, bir proje için birincil kısıtlamadır. Projelerde proje bütçesinin ya da kapsamının ne olduğu bilinmeyebilir ancak projenin bitiş tarihi mutlaka bilinmelidir.Bir ürün / hizmet üreten ya da olayla sonuçlanan birçok proje için zaman, yönetilmesi gereken en önemli kısıtlamadır. Zamanın iyi yönetilememesi, proje maliyetini kesinlikle etkiler.

   

  S.590. Proje yönetiminde uygulama, kontrol ve izleme ne demektir, açıklayınız?

   

  C.590. Önceden belirlenen performans ölçütlerine göre projenin uygulaması ve kontrolü yapılacaktır. Hedef kitlenin yalnızca planlama aşamasında değil, aynı zamanda uygulama aşamasında da söz sahibi olması ve aktif rol alması gerekir. Bu nedenle uygulama süresince ihtiyaç duyuldukça hedef kitle ile ilgili araştırma ve analizler yapılmalıdır. Proje hedeflerinden sapmalarla karşılaşıldığında düzeltici faaliyetlerin planlanması gerekebilir.

   

  S.591. Proje kontrol sisteminin faydaları nelerdir?

   

  C.591.

  • 1-Performansı / ilerlemeyi objektif bir şekilde değerlendirir.
  • 2-Planları ve geri bildirimi yapılandırarak gerektiği şekilde ayrıntılı analizler sağlar.
  • 3-Eğilimleri erken teşhis ederek düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.
  • 4-Performans göstergelerini kullanarak işin nihai tamamlanmasındaki maliyetler ve zaman cetvelleri konusunda tahminler yapar.
  • 5-Verileri güvenilir, çabuk ve düzenli bir şekilde işler ve bu bilgilerin proje takımından kullanıcılara çabuk ve sağlıklı bir şekilde geri bildirilmesini sağlar.
  • 6-En alt seviyeden başlayarak sistemin her yerinde sorumluluk duygusu oluşturur.

   

  S.592.projenin yürütme sürecinde projenin izlenmesi niçin yapılır, açıklayınız?

   

  C.592.İzleme, proje yürütme sürecinde hedeflenen sonuçlara ulaşılma derecesinin göstergelerle değerlendirilmesi işlemidir. Bu aşamada projenin devam edip etmeyeceğine, nelerin gözden geçirileceğine veya ek önlemler alınıp alınmayacağına karar verilir.

   

  S.593.Proje yapım sürecinde değerlendirme toplantıları niçin yapılır, açıklayınız?

   

  C.593. Proje seyrini gözden geçirmek ve proje hedeflerinin göz ardı edilmemesini sağlayacak önlemler almak amacıyla değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılarda aşağıdaki işler gerçekleştirilir:

  • 1-Proje ile ilgili tüm kilit personel bir araya gelir.
  • 2-Proje geniş bir bakış açısı ile ele alınır.
  • 3-Projede değişiklik yapılması ya da yaptırımlar uygulanması yönünde kararlar alınır.
  • 4-Toplantı özetleri, alınan kararlar, sorunlar, çözüm önerilerinin bulunduğu toplantı tutanakları tanzim edilir. Bu tutanaklar, proje yönetiminde bir bakıma başvuru kaynağı olur.

   

  S.594.Proje sürecinin her aşamasında raporlama yapılması nedendir,açıklayınız ve faydalarını yazınız?

   

  C.594.Projeyi değerlendirmek amacıyla kullanılan metotlardan biri de raporlamadır. Raporlama, proje sürecinin her aşamasını kayda geçirmek ve belgelendirmektir. Proje yönetimi / uygulayıcı organları; uygulamayı desteklemek için finansal kaynak sağlayan taraflara, projenin sorumlusu olan makamlara, gerektiğinde denetim / teftiş birimlerine verilmek üzere fiziksel ve finansal ilerlemeyle ilgili raporlar vermelidir.Raporlarda öncelikle planlanmış olana karşılık gerçekleşmiş olan ilerleme değerlendirilmeli (performans), bilgiler az ve öz bir şekilde sunulmalıdır.Raporlama aşağıdaki faydaları sağlar:

  • 1-Temel bir yönetim aracı işlevi görür.
  • 2-Uygulamanın izlenmesine ve denetlenmesine yardımcı olur.
  • 3-Proje geliştirilirken önceden öngörülmesi mümkün olmayan şartların ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesini sağlar.

   

  S.595. Projenin nihai değerlendirmesinde neler yapılır?

   

  C.595.

  • 1-Proje sonucunda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılır.
  • 2-Geriye dönülerek yapılanlar gözden geçirilir ve bir sonraki proje için tecrübeler tespit edilir.
  • 3- Proje sonuçları ilgili birimlerle yorumlanır ve gerek duyulması hâlinde kamuoyuna açıklanır.
  • 4-Planlanan proje çıktılarının elde edilip edilemediği, elde edilememiş ise nedenleri ve sonuçları, yeni projelerin belirlenmesinde ve geliştirilmesinde bu projeden nasıl ders alınabileceği değerlendirilir.
  • 5-Proje çıktılarından en verimli biçimde yararlanmayı sağlayıcı ve müteakip projelerde ortaya çıkacak sorunlara ilişkin önlemler tespit edilir.

   

  S.596.Projenin metin kısmında neler bulunur,açıklayınız?

   

  C.596. Araştırmanın yer aldığı bölümdür. Raporda ifade edilecek bulgular bu bölümde aktarılır. Metin kısmı girişle başlar ve sonuçla biter. Raporda açıklanmak istenen fikirler bölüm ya da bölümler hâlinde sunulur.

  • Giriş, araştırmanın metin kısmının başlangıcıdır. Girişte araştırmanın çözümlemeye çalıştığı soru ya da sorunlar açıklanır. Raporun hangi bölümlerden oluştuğu, bölümlerde nelerin ele alındığı gibi konular girişte işlenir.
  • Bölümler, raporun ana gövdesidir. Raporu hazırlayan kişinin anlatmak, açıklamak, ispatlamak istediği görüşlerini ifade ettiği metin kısmıdır. Bölümlerin içeriği ve sayısı araştırmaya göre değişir. Her bölüm raporun vermek istediği ana düşünceyi desteklemelidir. Bölümler bazen alt bölümlere de ayrılabilir. Bölümlendirmede rakam ya da harf gibi semboller kullanılır. Bazı kısa çalışmalarda ise alt bölümler bulunmayabilir.
  • Sonuç, inceleme sayesinde elde edilen bulguların net bir şekilde anlatıldığı ya da varsa hipotezlerin ispatlandığı kısımdır. Bu kısımda çözülen sorun ya da sorunlar, üretilen bilgiler, geliştirilen yöntemler veya elde edilen faydalar, kısa ve net bir biçimde dile getirilir.

   

  S.597.Projenin rapor kısmında neler bulunur, maddeler halinde yazınız?

   

  C.597.

  • 1-Birinci kısım
  • Kapak sayfası
  • Özet
  • Anahtar kelimeler
  • Önsöz
  • İçindekiler
  • Kısaltmalar veya simgeler
  • 2-Metin kısmı
  • Giriş
  • Bölümler
  • Sonuç
  • 3-Son kısım
  • Ekler
  • Kaynakça
  • Dizin

   

   

  Yazan %PM, %19 %648 %2017 %17:%Haz Okunma 3524 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 18

?<