Mesleki Gelişim Soruları 20
 • Mesleki Gelişim Soruları 20

   

   

  S.443. Çek ne demektir, açıklayınız?

   

  C.443. Bir alacağın veya önceden bankaya yatırılmış bir paranın tamamının veya bir kısmının kendisi yahut başkası adına hemen ödenmesi için bankaya yazılan ödeme emrine çek denir. Çekler bir ödeme aracı olup görüldüğünde ödenmesi gereken kambiyo senetleridir fakat ticari hayatta çeklere ileri bir keşide tarihi yazılarak vade meydana getirilmektedir.Çekler, bankalar ve özel finans kurumları üzerine yazılabilir. Karşılıksız çek düzenlemek suçtur. Karşılıksız çekler, muhatap banka tarafından ödenmez. Çek de çeki düzenleyen keşideci, çeki elinde bulunduran alacaklı ve çek bedelini ödeyecek olan muhatap banka olmak üzere üç taraf vardır:Çekler ibraz süresi içinde ödenir. Ülkemiz için ibraz süresi; keşide yerinde 10 gün, keşide yerinden başka yerlerde ise bir aydır. Örneğin keşide yeri Ankara olan bir çek Ankara’da ödenecek ise bankaya 10 gün içinde ibraz edilmelidir. Kayseri’de ödenecek ise bir ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir.Çekler, nama (isme) ve hamiline (taşıyana) olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

  • A-Nama yazılı çek
  • B- Hamiline yazılı çek

   

  S.444. Muhtasar Beyanname ne demektir, açıklayınız ve örnek veriniz?

   

  C.444. Kira, muhasebeci ücreti, avukat ücreti, çalışan işçinin maaşından kesilen vergiler vb. vergilerin matrahları esas alınarak vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyannamedir.   Muhtasar beyannameyi veren vergi mükellefi değil, vergi sorumlusudur çünkü stopaj yani kaynaktan kesinti yoluyla ilgililerden kesinti yapılır, muhtasar beyanname ile vergi kesintisi yapan da kesilen vergiyi vergi dairesine bildirerek öder. İlgili kişi ya da kuruluştan yapılan kesintileri vergi dairesine götürüp yatırma sorumluluğundan dolayı bu kişilere vergi sorumlusu denmiştir.Örneğin bir işletme sahibi brüt 750 TL tuttuğu bir iş yerinin mülk sahibi emekli kişiden 150 TL keserek (750 TL x %20 =150 TL) 600 TL öder. Kestiği bu 150 TL’yi vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirerek öder. İşletme sahibi için burada değişen bir şey olmamıştır. 600 TL mülk sahibine, 150 TL vergi dairesine ödeyerek toplamda yine 750 TL ödemiş olmakta ancak vergi sorumlusu sıfatı ile verginin ödenmesine aracılık etmektedir.

   

  S.445. Katma Değer Vergisi Beyannamesi ne demektir, örnekle anlatınız?

   

  C.445. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Mal ve hizmet satışı yapan tacirler satış işleminden dolayı fatura ve fatura yerine geçen belgeler düzenler. Belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV, hesaplanan KDV’dir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için indirilecek KDV kapsamındadır. Her dönem için hesaplanan KDV ile indirilecek KDV karşılaştırılır. Hesaplanan KDV, indirilecek KDV’den büyük ise aradaki fark vergi dairesine ödenir. Diğer bir ifade ile işletmenin tahsil ettiği KDV, ödediği KDV’den fazla ise aradaki fark vergi dairesine ödenir. Örneğin işletme 1 aylık satışlarından dolayı müşterilere düzenlemiş olduğu faturalarla 600 TL KDV tahsil etmiş olsun. Yine aynı ay satın aldığı mal ve yaptığı giderlerden dolayı 380 TL KDV ödemiş olsun. Bu durumda 220 TL (600 TL – 380 TL) KDV beyannamesi ile ödemesi gerekir.

   

  S.446. Geçici Vergi Beyannamesi ne demektir, açıklayınız?

   

  C.446. Geçici Vergi Beyannamesi: Mükelleflerin üçer aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Mükellefler üçer aylık dönemler hâlinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.

   

  S.447. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ne demektir, açıklayınız?

   

  C.447. Gerçek kişinin (şahıs işletmesi) yıllık gelirini beyan ettiği bir beyannamedir. Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılan gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve gelirlerin, aksine hüküm olmadıkça mükellefler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmesidir. Beyan edilmesi gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanarak beyan edilmesi zorunludur. Gelir vergisi mükellefi girişimci, standart bir oranda vergi ödemez, ödeyeceği vergi dilimler hâlinde oranlara ayrılmıştır. Kişinin geliri bu dilimlerden hangisine giriyorsa vergi oranı da o olacaktır. Bu oranlar, gelir idaresi tarafından her yıl güncellenir

   

  S.448. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ne demektir,açıklayınız?

   

  C.448. Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Sermaye şirketlerinin yıllık gelirini beyan ettiği bir beyannamedir. Ülkemizde sermaye şirketleri yıllık kazancının %20’sini kurumlar vergisi olarak ödemektedir.

   

  S.449. İşletmeler ihtiyaç duyduğu personeli hangi kaynaklardan temin ederler?

   

  C.449. İşletmeler ihtiyaç duyduğu personeli bulmak için işletme içi ve işletme dışı kaynaklar kullanır.

   

  S.450.İşletme içi insan kaynakları ne demektir, açıklayınız?

   

  C.450. İşletme içi kaynaklar: Herhangi bir kademede bulunan personelin ayrılması durumunda bu boşalan kadroya öncelikle işletme içinden bir personelin görevlendirilmesidir. Bu durumda boşalan kadroya en yakın olan başarılı bir personel atanır. İşletme, ihtiyaç anında öncelikle işletme içi kaynaklara başvurursa çalışan personel, günün birinde kendinin de çalışmasının karşılığını göreceğini ve terfi edeceğini bilerek işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için büyük bir gayret gösterir ve istekle çalışır.

   

  S.451. İşletme dışı insan kaynakları ne demektir, açıklayınız ve nelerdir?

   

  C.451. İşletmelerin personel bulmada kullandığı işletme dışı kaynaklardan bazıları şunlardır:

  • A-İş ve İşçi Bulma Kurumu (Türkiye İş Kurumu)
  • B- Kendiliğinden başvuru
  • C- İşletme veri tabanı
  • Ç- İşletmede çalışanların tavsiyeleri
  • D- İnternet, gazete, elektronik posta vb. ilanları
  • E- Danışmanlık firmaları
  • F- Sendikalar ve mesleki kuruluşlar
  • G- Eğitim kurumları ve staj uygulamaları
  • H- Yönetici araştırmaları (beyin avcılığı)

   

  S.452. İşletmelerde personel seçme ve İşe alma nasıl olur, açıklayınız?

   

  C.452. Personel seçimi, bireylerin özellikleri ile işin özelliklerini karşılaştırarak işe en uygun adayın seçilmesi ve yerleştirilmesi sürecidir. Sürekli gelişen teknolojik yenilikler ve hızla artan rekabet koşulları işletmelerin işin niteliğine uygun personel bulmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu nedenle işe başvuran adaylar arasından en uygun olanının tespit edilmesi ve bu bireyin işletmeye kazandırılması son derece önemlidir.Personel seçimi, işletme içerisinde personel ihtiyacı olan işleri belirleme ile başlar. Daha sonra iş gerekleri hazırlanır ve buna göre işin profili çıkarılır. Çıkarılan profile göre iş için en uygun personel ölçütleri belirlenir. İşletmede bu ölçütlere uygun personel var ise bu personel o iş için görevlendirilir. Ölçütlere uygun personel yok ise yeni personel bulmak için çalışmalar başlatılır.

   

  S.453. İşletmeler işe almayı düşündükleri adaylarını belirledikten sonra adaylar arasından seçim yapar. İşletmelerin personel seçimi yaparken kullandığı yöntemler nelerdir, açıklayınız?

   

  C.453.

  • A-İş görüşmesi (mülakat): Hemen hemen bütün işletmeler tarafından en çok kullanılan yöntemdir. Genellikle işletmelerde insan kaynaklarından sorumlu kişi tarafından işe alınması düşünülen personel ile yüz yüze görüşme yapılır ve işletmeye başvuran kişide işletmenin aradığı özelliklerin bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılır. İşe alınma kararı buna göre verilir.
  • B Testler: Genellikle büyük işletmeler işe alacağı personele değişik amaçlı birçok test kullanabilir. Buna göre işletmeye başvuran kişide işletmenin aradığı özelliklerin bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılır. Bu testlerden bazıları şunlardır:
  • 1-Zekâ Testleri 2- Yetenek Testleri 3- İlgi Testleri 4- Kişilik Testleri

   

  S.454.İşletmelerde personel alımı için işe kabul kararı nasıl verilir, açıklayınız?

   

  C.454. Seçim sürecini başarıyla tamamlayan ve sağlık kontrolünde problem bulunmayan adaylar arasından işe başlatılacak adayın seçilme kararının verilmesine geçilmektedir. Seçim kararı verilirken adayların tüm özellikleri, iş tanımları ve adayın yetkinlikleri karşılaştırılarak analiz edilmelidir. Adayla ilgili değerlendirme tarafsız, ön yargısız ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

   

  S.455. İşletmelerde personel alımı için işe kabul kararı verilirken hangi yöntemler kullanılır, bunlar nelerdir?

   

  C.455.

  • A-Basit yöntem: Uygulanan personel seçme işlevinden karar aşamasına kadar aday hakkında edinilen bilgi ve izlenimler değerlendirilerek puanlara dönüştürülür ve sıralama yapılır. En yüksek puanı alan kişinin en uygun kişi olduğu düşünülerek seçim kararı verilmektedir.
  • B- Karşılaştırmalı yöntem: Bu yöntemde seçiciler bazı ölçütlere göre karşılaştırma yaparak seçim kararı almaktadır. Örneğin adayın iş başvuru formundaki bilgiler, aynı işi başarıyla yapan bir personelin bilgileri ile karşılaştırılır veya sınav sonuçları geçmiş dönemlerdeki sonuçlarla karşılaştırılmaktadır.
  • S.456.İşe alınan personelin işe alıştırma eğitimi /oryantasyon ne demektir, açıklayınız?

   

  C.456. İşletmeler, işe yeni aldıkları personeli bir an önce işin ve işletmenin bir parçası durumuna getirmek için işe alıştırma programına alır. İşe alıştırma eğitimi, işletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği günlerde uygulanan eğitimdir. Oryantasyon eğitiminin amacı; işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, yeni çalışanın işe ve işletmeye uyumunun en kısa zamanda sağlanmasıdır. Oryantasyon eğitiminde yeni çalışanlar; ilk amir, uzman bir kişi ya da kıdemli bir çalışan tarafından iş yerini ve birlikte çalışacağı diğer çalışanları ve yapacakları işi tanırlar.

   

  S.457. Oryantasyon eğitiminde verilen bilgiler genellikle nelerdir, açıklayınız?

   

  C.457.

  • A-İşletmenin tanıtımı: İşletmenin kuruluş öyküsü, örgüt yapısı, yönetim basamakları, işletmenin ürettiği ürün çeşitleri ve üretim süreci, politikaları, güvenlik düzenlemeleri vb. konular hakkında bilgi verilir.
  • B- Personel haklarının açıklanması: Personele ödenecek ücretler, ücret ödeme günleri, izinler, çalışma saatleri, mola süreleri, eğitim olanakları, sigorta düzenlemeleri, emeklilik hakları vb. konular hakkında bilgi verilir.
  • C- İşle ilgili bilgilerin aktarımı: Yapılacak işin amacı, konumu, diğer işlerle ilişkisi, personelin çalışacağı diğer birimler, çalışma yeri ve üretim teknolojisinin tanıtımı, işi oluşturan görevler ve işin gerektirdiği yetki ve sorumluluklar hakkında bilgi verilir.
  • Ç- Tanıştırma: Yeni personel; ilgili yöneticilerle, sendika temsilcisiyle, iş arkadaşlarıyla, eğitim personeliyle tanıştırılır.

   

  S.458.İnsanda yaş ne demektir?

   

  C.458. Yaş: İyi bir öğrenmenin olabilmesi için organizmanın o davranışı öğrenebilmek için gerekli yaşa gelmiş olması gerekir. Örneğin insanın yürümeyi öğrenebilmesi için 9 ay civarında bir yaşa gelmiş olması gerekir.

   

  S.459.İnsanda zeka ne demektir?

   

  C.459. Zekâ: Bazı kişiler yaş olarak olgunlaşmış olsalar bile öğrenemeyebilirler çünkü zihinsel açıdan yeterli olgunluğa ulaşmamış olabilirler. Zihinsel açıdan olgunluk genel olarak zekâ kavramı ile ele alınır. Zekâ, herkesin üzerinde anlaşabildiği bir tanımı yapılmamış olmakla birlikte, “yeni durumlara uyum yapabilme gücü” şeklinde tanımlanabilir.

   

  S.460.Öğrenme ne demektir?

   

  C.460. Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir.

   

   

  Yazan %PM, %28 %471 %2017 %13:%May Okunma 3964 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 20

?<